Statut

Drukuj

Statut Polskiej Ligi Mahjonga 
z siedzibą w Warszawie 
w treści przyjętej w dniu 23 września 2018 roku 

Rozdział I. Postanowienia ogólne 

 

§1 

 

 1. Polska Liga Mahjonga, zwana dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu. 

 1. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: PLM, posługuje się logiem i pieczęciami, których wzór uchwala Zarząd Stowarzyszenia. 

 1. Stowarzyszenie może używać nazwy w języku angielskim: Polish League of Mahjong 

 1. Stowarzyszenie może używać nazwy w języku japońskim: 波蘭麻雀連盟(transkrypcja: Pōrando Mājan Renmei) 

§2 

 

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa. 

§3 

 

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 

 1. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa. 

§4 

 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony. 

§5 

 

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii. 

§6 

 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura. 

 

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji 

§7 

 

Celem Stowarzyszenia jest popularyzacja gry Mahjong i kultury japońskiej, prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej na ich temat, a także rozwój zainteresowań, umysłu, osobowości i wspieranie członków Stowarzyszenia w zakresie jego działalności. 

§8 

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

 1. organizowanie turniejów i imprez kulturalnych 

 1. organizowanie konferencji, paneli, wykładów 

 1. organizowanie warsztatów i szkoleń 

 1. organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży 

 1. prowadzenie serwisu internetowego 

 1. tworzenie oprogramowania komputerowego 

 1. prowadzenie ligi oraz rankingu graczy 

 1. praktyczną naukę i doskonalenie umiejętności gry w Mahjonga 

 1. wydawanie czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia 

 1. wspieranie organizacyjne, merytoryczne i finansowe członków Stowarzyszenia w turniejach krajowych i zagranicznych 

 1. usystematyzowanie ogólnopolskich zasad Mahjonga 

 1. propagowanie różnych odmian zasad gry 

 1. wspomaganie działalności Klubów Mahjonga oraz inicjowanie powstawania nowych Klubów, ze szczególnym uwzględnieniem klubów dla dzieci i młodzieży 

 1. gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie wszelkich wydawnictw o Mahjongu na świecie 

 1. dokonywanie tłumaczeń obcojęzycznych materiałów szkoleniowych, związanych z tematyką gier japońskich i kulturą japońską 

 1. integrowanie środowiska graczy 

r.    nawiązywanie kontaktów z innymi graczami i współpracy z organizacjami o podobnym charakterze 

 

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia 

§9 

 

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. 

 1. Stowarzyszenie posiada członków: 

a.       zwyczajnych 

b.      kadetów 

c.       wspierających 

d.      honorowych 

§10 

 

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która wypełni internetową deklarację członkowską lub złoży ją na piśmie. 

 1. Małoletni w wieku 16-18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, może zostać członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia, oraz korzystać z biernego i czynnego prawa wyborczego, ale w składzie Zarządu Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych. 

 1. Cudzoziemiec, niezamieszkujący na stałe na terytorium Polski, może wstąpić do Stowarzyszenia. 

 1. Członkiem kadetem Stowarzyszenia może być małoletni poniżej 16 lat, jeśli wyrażają na to zgodę jego przedstawiciele ustawowi, nie może jednak korzystać z biernego i czynnego prawa wyborczego. 

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. 

 1. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu. 

 1. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia deklaracji. 

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. 

 1. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu albo co najmniej 10 członków Stowarzyszenia. 

§11 

 

Członkowie zwyczajni mają prawo: 

 1. biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia 

 1. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia 

 1. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie 

 1. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia 

§12 

 

Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 

 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów 

 1. uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Członków 

 1. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia 

 1. regularnego opłacania składek 

§13 

 

 1. Członkowie wspierający, honorowi i kadeci nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni. 

 1. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. 

 1. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich. 

 1. Członkowie kadeci mają obowiązek regularnego opłacania składek. 

§14 

 

1.  Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek: 

a.       dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu 

b.      wykluczenia przez Zarząd: 

- z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający pół roku 

- z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia 

- ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia 

c.       utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu 

d.      śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego 

 1. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna. 

 

 
Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia 

§15 

 

Władzami Stowarzyszenia są: 

 1. Walne Zgromadzenie Członków 

 1. Zarząd 

 1. Komisja Rewizyjna 

§16 

 1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów. Walne Zgromadzenie Członków może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego. 

 1. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu. 

§17 

 

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. Władze Stowarzyszenia mogą głosować osobiście lub za pomocą głosu oddanego drogą elektroniczną. Poniższe postanowienia regulują możliwość podejmowania uchwał na drodze e-głosowania. 

1.      Walne Zgromadzenie Członków: 

a.       udział w Walnym Zgromadzeniu Członków za pomocą środków komunikacji elektronicznej ma charakter wyłącznie subsydiarny. Oddanie głosu w wyżej określony sposób może nastąpić tylko w przypadku uzasadnionej nieobecności. 

b.      oddanie głosu drogą elektroniczną odbywa się za pomocą: 

         specjalnego formularza: 

- umieszczonego na stronie internetowej Stowarzyszenia, 

- dostępnego dla każdego członka posiadającego swoje konto użytkownika, 

- otwieranego na 72h i zamykanego na 3h przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia Członków, 

- zawierającego trzy pola odpowiedzi: ZA, PRZECIW, WSTRZYMUJĘ SIĘ, 

- zawierającego dodatkowe pole z wnioskiem o przeprowadzenie głosowania tajnego. Wniosek o przeprowadzenie głosowania tajnego powinien zostać wypełniony nie później niż 24h od jego otwarcia. W przypadku przeprowadzenia głosowania tajnego używa się specjalnego anonimowego formularza. 

         poczty elektronicznej: 

- wysłanej z adresu mailowego podanego w formularzu deklaracji członkowskiej, 

- wysłanej w formie odpowiedzi na wysłany przez Zarząd mail, który w temacie zawiera słowa „Walne Zgromadzenie Członków” lub „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków” lub ich skróty: „WZC” lub „NWZC”, a po myślniku słowo „głosowanie”, 

- wysłanej nie wcześniej niż 72h i nie później niż 3h przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia Członków, 

- zawierającej w treści jedną z trzech odpowiedzi: ZA, PRZECIW, WSTRZYMUJĘ SIĘ, 

- mogącej zawierać wniosek o przeprowadzenie głosowania tajnego. Mail z wnioskiem o przeprowadzenie głosowania tajnego powinien zostać wysłany nie później niż 24h od otrzymania wiadomości od Zarządu. W przypadku przeprowadzenia głosowania tajnego używa się specjalnego anonimowego formularza. 

         brak odpowiedzi w terminie określonym w §17, pkt 1, lit. b, ust. 1 i 2, myślnik 3 zostanie potraktowany jako głos nieważny; 

         wymagania co do kworum stosuje się zgodnie z zapisem §17 – poprzez zliczenie ilości głosów elektronicznych i oddanych podczas Walnego Zgromadzenia Członków. W przypadku gdy nie ma wymaganego kworum w pierwszym terminie, głosy oddane elektronicznie zachowują ważność w drugim terminie. 

2.      Zarząd: 

a.       w sytuacjach wyjątkowych, a w szczególności w obliczu spraw niecierpiących zwłoki, Zarząd może odbyć posiedzenie drogą elektroniczną. 

b.      oddanie głosu drogą elektroniczną odbywa się za pomocą: 

         specjalnego formularza: 

- umieszczonego na stronie internetowej Stowarzyszenia, 

- dostępnego dla każdego członka Zarządu posiadającego swoje konto użytkownika, 

- wypełnionego w terminie 5 dni roboczych od dnia wysłania projektu uchwały i otwarcia formularza, 

- zawierającego trzy pola odpowiedzi: ZA, PRZECIW, WSTRZYMUJĘ SIĘ, 

- zawierającego dodatkowe pole z wnioskiem o przeprowadzenie głosowania tajnego.       Wniosek o przeprowadzenie głosowania tajnego powinien zostać wypełniony nie            później niż 24h od jego otwarcia. W przypadku przeprowadzenia głosowania tajnego            używa się specjalnego anonimowego formularza. 

         poczty elektronicznej: 

- wysłanej z maila podanego w formularzu deklaracji członkowskiej, 

- wysłanej w formie odpowiedzi na wysłany przez Zarząd mail, który w temacie zawiera słowa „Zebranie Zarządu, a po myślniku słowo „głosowanie”, 

- wysłanej w terminie 5 dni roboczych od dnia wysłania projektu uchwały, 

- zawierającej w treści jedną z trzech odpowiedzi: ZA, PRZECIW, WSTRZYMUJĘ            SIĘ, 

- mogącej zawierać wniosek o przeprowadzenie głosowania tajnego. Mail z wnioskiem o przeprowadzenie głosowania tajnego powinien zostać wysłany nie później niż 24h od otrzymania wiadomości od Zarządu. W przypadku przeprowadzenia głosowania tajnego używa się specjalnego anonimowego formularza. 

         brak odpowiedzi w terminie określonym w §17, pkt 2, lit. b, ust. 1 i 2, myślnik 3 zostanie potraktowany jako głos nieważny; 

         wymagania co do kworum stosuje się zgodnie z zapisem §21, pkt 4 – poprzez zliczenie ilości głosów elektronicznych i oddanych podczas zebrania Zarządu. 

3.      Protokół z posiedzeń, na których podjęto postanowienie drogą elektroniczną, powinien zawierać dodatkowo: 

a.       opis technologiczny użytej metody głosowania, 

b.      liczbę i rodzaj oddanych głosów, 

c.       oddzielną listę e-uczestników. 

4.      Powyższe postanowienia regulują możliwość podejmowania uchwał na drodze e-głosowania również na szczeblu władz jednostek terenowych. 

5.      We wszelkich nieuregulowanych kwestiach dotyczących e-głosowania stosuje się postanowienia niniejszego statutu. 

 

§18 

 

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 2 lata. 

 

Walne Zgromadzenie Członków 

§19 

 

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków. 

 1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. 

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze i co dwa lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia Członków. 

 1. Walne Zgromadzenie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad. 

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd: 

 1. z własnej inicjatywy 

 1. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej 

 1. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia 

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane. 

 

§20 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy: 

 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia 

 1. uchwalanie zmian statutu 

 1. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia 

 1. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej 

 1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia 

 1. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu 

 1. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku 

 1. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego 

 1. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia 

 

Zarząd 

§21 

 

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Wlanego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. 

 1. Zarząd składa się z 3 do 5 osób. Na pierwszym posiedzeniu, Zarząd wybiera prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika, przy czym funkcję skarbnika może pełnić jednocześnie sekretarz lub wiceprezes. 

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes. 

 1. Uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

§22 

 

Do kompetencji Zarządu należy: 

 1. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia 

 1. realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków 

 1. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia 

 1. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej 

 1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu 

 1. zwoływanie Walnego Zgromadzenie Członków 

 1. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia 

 1. ustalanie wysokości składek członkowskich 

 

Komisja Rewizyjna 

§23 

 

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. 

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 3 osób w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu Komisji. 

 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący. 

 1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W przypadku powołania Komisji, która składa się z 2 osób, uchwały zapadają przy obecności wszystkich członków uprawnionych do głosowania. 

§24 

 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

 1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia 

 1. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu 

 1. składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia oraz ze swojej działalności 

 1. wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia Członków o udzielenie absolutorium Zarządowi 

 1. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności 

 1. wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków 

 

Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa 

§25 

 

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są: 

 1. składki członkowskie 

 1. darowizny, zapisy, spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu 

 1. dotacje, subwencje, udziały, lokaty 

 1. dochody z działalności gospodarczej 

 1. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. 

 1. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. 

 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 1. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd. 

Sposób reprezentacji 

§26 

 

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie. 

 

Rozdział VI. Działalność gospodarcza 

§27 

 

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych. 

 1. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie: 

 1. wydawania książek 

 1. reklamy 

 1. działalności związanej z organizacją targów i wystaw 

 1. sprzedaży detalicznej książek, gazet, artykułów piśmienno-papierniczych 

 1. sprzedaży akcesoriów do gry 

 

Rozdział VII. Jednostki terenowe 

§28 

 

 1. Stowarzyszenie może powoływać terenowe jednostki organizacyjne – oddziały. 

 1. Oddziały Stowarzyszenia nie posiadają osobowości prawnej. 

 

Zasady tworzenia 

§29 

 

Oddział terenowy może zostać powołany na wniosek Komitetu Założycielskiego Oddziału powołanego przez Zebranie Założycielskie Oddziału liczące nie mniej niż 8 członków zwyczajnych lub kadetów Stowarzyszenia działających na danym terenie. Uchwałę o utworzeniu oddziału Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia. 

 

Struktura Organizacyjna 

§30 

 

 1. Władze oddziału to: 

a.       Walne Zgromadzenie Członków Oddziału 

b.      Zarząd Oddziału 

c.       Komisja Rewizyjna 

 1. Uchwały wszystkich władz Oddziału Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. 

 1. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Oddziału Stowarzyszenia trwa 2 lata. 

 1. W razie, gdy skład władz Oddziału Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu. 

 

Walne Zgromadzenie Członków Oddziału 

§31 

 

 1. Najwyższą władzą Oddziału Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków Oddziału. Może być ono zwyczajne bądź nadzwyczajne. 

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału raz w roku, jako sprawozdawcze i co dwa lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału. 

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału: 

 1. z własnej inicjatywy 

 1. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej Oddziału 

 1. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Oddziału Stowarzyszenia 

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane. 

§32 

 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału należy: 

 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Oddziału 

 1. wybór i odwoływanie wszystkich władz Oddziału 

 1. udzielanie Zarządowi Oddziału absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału 

 1. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału 

 1. zabieranie głosu w sprawach ważnych dla całego Stowarzyszenia 

 1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Oddziału 

 1. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Oddziału 

 1. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Oddziału 

 1. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Oddziału 

 

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia 

§33 

 

 1. Zarząd Oddziału składa się z 3 do 5 członków, spośród których Walne Zgromadzenie Członków wybiera prezesa w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów. Na pierwszym posiedzeniu, Zarząd wybiera wiceprezesa, sekretarza i skarbnika, przy czym funkcję skarbnika może pełnić jednocześnie sekretarz lub wiceprezes. 

 1. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu Oddziału zwołuje prezes. 

 1. Uchwały Zarządu Oddziału zapadają w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

§34 

 

Do kompetencji Zarządu Oddziału należy: 

 1. kierowanie bieżącą pracą Oddziału Stowarzyszenia 

 1. realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału i Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia 

 1. zarządzanie majątkiem Oddziału Stowarzyszenia 

 1. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej Oddziału 

 1. reprezentowanie Oddziału Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu 

 1. zwoływanie Walnego Zgromadzenie Członków Oddziału 

 1. zgłaszanie informacji o zmianie władz Oddziału do Zarządu Stowarzyszenia 

 

Komisja Rewizyjna Oddziału 

§35 

 

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest niezależnym od Zarządu Oddziału organem Oddziału Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością. 

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 2 do 3 osób w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji. 

 1. Uchwały Komisji Rewizyjnej Oddziału zapadają w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W przypadku powołania Komisji Oddziału, która składa się z 2 osób, uchwały zapadają przy obecności wszystkich członków uprawnionych do głosowania. 

§36 

 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

 1. kontrola całokształtu działalności Oddziału Stowarzyszenia 

 1. ocena pracy Zarządu Oddziału, w tym corocznych sprawozdań i bilansu 

 1. składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału wraz z oceną działalności Oddziału Stowarzyszenia i Zarządu Oddziału oraz ze swojej działalności 

 1. wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału o udzielenie absolutorium Zarządowi Oddziału 

 1. wnioskowanie o odwołanie Zarządu Oddziału lub poszczególnych członków Zarządu Oddziału w razie jego bezczynności 

 1. wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału 

 1. wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału o rozwiązanie Oddziału Stowarzyszenia 

   

Postanowienia końcowe 

§37 

 

 1. Zarząd Stowarzyszenia ma prawo nie wyrazić zgody na przeprowadzenie przez Oddział działań niezgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia lub takich, które zdaniem Zarządu Stowarzyszenia mogą zaszkodzić wizerunkowi Stowarzyszenia. 

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Oddziału Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków Oddziału kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Decyzję o rozwiązaniu Oddziału Stowarzyszenia może podjąć także Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, lub Komisji Rewizyjnej Oddziału, po stwierdzeniu nieprawidłowości w działaniach Oddziału Stowarzyszenia 

 

 

Rozdział VIII. Postanowienia końcowe 

§38 

 

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków. 

 §39 

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

 1. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia. 

 

Affiliate Marketing. Polska Liga Mahjonga
2010-2013

©